วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision & Mission

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้นำ ด้านการให้บริการงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด”
1. เป็นบริษัทผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการงานด้านวิศวกรรม อาทิเช่น งานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ งานด้านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนงานด้านระบบควบคุม และสั่งการระยะไกล (Tele-metering system), SCADA ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เหนือความคาดหมาย
2. เป็นผู้นำการให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง บริหารงานโครงการ  ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยี สื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศทุกประเภท

พันธกิจ (Mission)

1. บริการงานด้านการออกแบบระบบ บริการงานติดตั้งระบบ   บริการงานที่ปรึกษาโครงการ งานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการงานด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหนือความคาดหมาย
3. สรรหาเสริมสร้างผู้ชำนาญการและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
4. หาพันธมิตรทางการค้า
5. พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Business policy

นโยบายด้านธุรกิจ

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการงานด้านการออกแบบระบบ บริการงานติดตั้งระบบ และบริการงานที่ปรึกษาโครงการ ในด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม FIBER OPTIC, SDH, DWDM ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนงานด้านระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล (Tele-metering system), SCADA ครบวงจร โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการงานด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหนือความคาดหมาย และมุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเน้นประสานความร่วมมือเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจ

นโยบายด้านบุคลากร

นโยบายด้านวิชาการ บริษัทฯมีนโยบายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาโดยเฉพาะนโยบายด้านกิจกรรม บริษัทฯให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออกนโยบายด้านการพัฒนา บริษัทฯมีนโนบายในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการงานด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหนือความคาดหมาย

นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเล็งเห็นว่าองค์กรที่ดีนอกจากเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีแล้ว การตอบแทนสังคมเป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องคำนึงให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

บริษัทต่างๆ ในภาคธุรกิจเอกชนทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า, น้ำประปา และน้ำมัน เป็นต้น
องค์กรหรือสถาบันด้านการศึกษาต่างๆ
หน่วยงานราชการต่างๆ