หน้าแรก

Migroup เราสร้างสรรค์และพัฒนาความชำนาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการงาน 3 กลุ่ม

งานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร บริการเทคโนโลยี New Gen Solutions และ บริการพลังงานทางเลือก

ที่ปรึกษาโครงการ

ความพร้อมของบุคลากรในการมีประสบการณ์สูงทางด้านระบบสื่อสารข้อมูล จึงทำให้ทางบริษัทฯ สามารถที่จะให้คำปรึกษาในการออกแบบ รวมถึงเลือกสรรเทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเหมาะสม

การออกแบบ

ทางบริษัทฯมีบุคลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ในการออกแบบระบบการสื่อสารข้อมูล ตามความต้องการของลูกค้า บนขอบเขตของงบประมาณและความต้องการ ในการใช้งาน

งานบริหารโครงการและงานด้านการบริการในโครงการ

ทางบริษัทฯมีบุคลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและทำงานเป็นทีม ทำให้การติดตั้งและการควบคุมการติดตั้งเป็นไปตามแผนงาน

การบริการซ่อมบำรุงรักษา

โดยส่วนมากการรับประกันหลังการขาย 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นบริการพื้นฐานที่ทางบริษัทฯ นำเสนอกับทางลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการซ่อมบำรุงหลังจากสิ้นอายุการรับประกันโครงการ

ข่าวสารและบนความ