มทร.อีสาน ดันระบบราง-อากาศยาน-โลจิสติกส์ ร่วมมือกับเทศบาลฯ และบริษัทเอกชน พัฒนาเมืองโคราชสู่ “โคราชสมาร์ทซิตี้”

มทร.อีสาน ดันระบบราง-อากาศยาน-โลจิสติกส์ ร่วมมือกับเทศบาลฯ และบริษัทเอกชน พัฒนาเมืองโคราชสู่ “โคราชสมาร์ทซิตี้”

วันที่ 22 ก.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ เทศบาลนคร นครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด โดย นายสาธิต สาตรพันธุ์ กรรมการบริหาร มัลติ อินโนเวชั่น กรุ๊ป

ในโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ทซิตี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเมืองนครราชสีมาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำนวัตกรรมมาสนับสนุนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งการร่วมมือกับเทศบาลนครในครั้งนี้มุ่งพัฒนาด้านการคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) เป็นหลัก

โดย มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลให้ความไว้วางใจในการผู้นำทั้งด้านระบบราง ด้านอากาศยาน และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนเมืองโคราชสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างเต็มกำลัง

ที่มา: www.bangkokbiznews.com