ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 (Quality persons of the year 2019) มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

มูลนิธิ มสวท. ได้จัดกิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยและครบรอบ 11 ปี ของการสถาปนามูลนิธิ โดยในงานพิธีประกอบด้วยกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ โดยปีนี้ มูลนิธิ มสวท. ได้รับพระกรุณาเป็นอย่างสูงจาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ เสด็จมาเป็นประธานในพิธี

คุณสาธิต สาตรพันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท Mi Group