เปิด “ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรกรุงเทพมหานคร”

กรุงเทพมหานครปรับปรุงศูนย์ควบคุมบริหารจัดการจราจรเป็น “ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรกรุงเทพมหานคร” ใหม่ ที่มีมาตรฐานรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มศักยภาพศูนย์ข้อมูลทางด้านจราจร (Data Center) ให้เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloud Computing) เพิ่มพื้นที่การบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มากขึ้น สามารถรองรับกล้อง CCTV กว่า 62,000 กล้อง และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น
.
กทม.เป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรกรุงเทพมหานคร จะช่วยจัดการวิเคราะห์สภาพการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรได้ดีมากขึ้น และใช้ดูแลความปลอดภัยของคน กทม. โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปยัง 50 สำนักงานเขต และไปยังหน่วยงานราชการในภารกิจด้านความมั่นคง เช่น ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ กว่า 30 หน่วยงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ในตอนนี้ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ยังนำมาใช้เฝ้าระวังการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเชื่อมโยงภาพไปยัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ใช้ภาพจากกล้อง CCTV ไปวิเคราะห์การสวมใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา และสามารถรวบรวบข้อมูลใช้นำมาบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อีกด้วย