MIGROUP ขยายธุรกิจ จากธุรกิจนวัตกรรม อินโนเวชั่น สู่ธุรกิจสายเขียว กัญชง กัญชา

MIGROUP ขยายธุรกิจ จากธุรกิจนวัตกรรม อินโนเวชั่น สู่ธุรกิจสายเขียว กัญชง กัญชา คาดว่าจะเริ่มปลูกได้ต้นปี 65 นี้ และคาดสร้างรายได้กว่า 500 ล้านบาท พร้อมผลักดันกัญชากับแพทย์แผนไทย และแปรรูปพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นายสาธิต สาตรพันธุ์ จาก บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และ นายประทีป แตงทอง จาก บริษัท ฟ้าใหม่สมุนไพรไทย จำกัด ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ในโอกาสหารือและทำความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น รวมไปถึงกัญชง กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมได้ โดยต้องร่วมกันพัฒนาตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการแปรรูปเพื่อจัดจำหน่าย ทั้งนี้ส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ต้องร่วมกันจัดทำเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งในการทำความร่วมมือครั้งนี้มี คุณส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล และคุณอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ ผู้บริหาร GMall เข้าร่วมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการกัญนคร ณ มทร.อีสาน ในโอกาสนี้ด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว