มทร.อีสาน ลงนามความร่วมมือ MI Group และ มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท ยกระดับ Smart University ดัน มหาลัยฯ เข้าสู่โลก Metaverse

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ห้องแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตรจารย์.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ผศ.ดร อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและกิจการสภาวิทยาลัย ผศ.ดร.พลานุช คงคา ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.โสภณ ผลประพฤติ ที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือ RMUTI Smart University ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือให้บริการระบบ Smart University สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเป็นผู้นำด้าน Smart University และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และธุรกิจบนโลกเสมือน (Metaverse) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด นำโดย นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางวรวรรณ พรหมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ และ บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด นำโดย นายพงศ์วุฒิไพรไพศาลกิจ กรรมการผู้จัดการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ร่วมพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง Blockchain และ Metaverse Lab ของภาคอีสาน สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก (Government Big Data) เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (City Information Platfrom) ร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start Up) และการทำธุรกิจบนโลกเสมือน (Metaverse) ให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ เพื่อนำระบบเทคโนโลยี และ IOT มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ Lifestyle ยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ สนับสนุนและพัฒนา YaaMo Platform เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมือง (City Information Platform) ในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ รวบรวบธุรกิจของเมือง ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และการซื้อสินค้าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้าและบริการในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อตอบสนองนโยบาย Government Big Data ของรัฐบาล ตลอดจนสร้างภูมิความรู้เพื่อการเศรษฐกิจเฉพาะทางให้กับมหาวิทยาลัย ภาคประชาชน เอกชน และประเทศ รวมถึงพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง Blockchain และ Multiverse Lab ของภาคอีสาน