วิศวะฯ มทร.อีสาน ไฟเขียวตั้ง “สาธิต สาตรพันธุ์” นั่ง ผอ.สถาบันฯ เอกชนรายแรก

คณะวิศวะฯ มทร.อีสาน แต่งตั้ง “นายสาธิต สาตรพันธุ์” นั่งเก้าอี้ ผอ.สถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมพลิกโฉมวงการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

      เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2565    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สืบเนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม (ฉบับที่ 4) อนุสนธิตามคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 279/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล บริการวิชาการ และจัดหารายได้ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการพลิกโฉมการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) และเพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม   (ฉบับที่ 4) ให้ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.โสภณ ผลประพฤติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายสุรพงษ์ เวชสุวรรณมณี ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและสถานประกอบการ และนายทัศเนศ กาศยปนันท์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

      ทั้งนี้ ให้คณะทำงานสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการบริหารงานของสถาบัน เพื่อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาต่อคณบดี เพื่อยกระดับการแข่งขันในเวทีระดับสากลต่อไป

#สถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน#MISD#Migroup#MultiInnovationGroup

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่