MIE จัดอบรมหลักสูตร PDPA IN ACTION ตอบโจทย์คนทำงาน Data Protection

        เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด จัดอบรมโครงการ PDPA IN ACTION พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562โดยบริษัท บียอนด์ เอจ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ในเนื้อหาการจัดทำ Data Flow, ส่ง Data flow ของแต่ละหน่วยงานให้ที่ปรึกษา, ประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะกรรมการดำเนินงาน, วิเคราะห์ Data Flow ของแต่ละฝ่าย และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA เช่น การปรับปรุงใบสมัครงาน/สัญญาจ้างแรงงาน/ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการใช้สิทธิ / เอกสารให้ความยินยอม และจัดทำมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เชิงบริหาร/เทคนิค/กายภาพ) รวมถึงคู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ หลักสูตร PDPA in Action จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้องค์กรดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งหลักสูตร Data Flow Diagram for PDPA การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักสูตร PDPA Documentation Preparation การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่