Mi Group ร่วมพิธีปลูกกัญชาสายพันธุ์หางกระรอก โครงการกัญนคร@ราชมงคลอีสาน หนุนวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร

       เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการกัญนคร@ราชมงคลอีสาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกกัญชาสายพันธุ์หางกระรอก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.อีสาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
       รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า “โครงการกัญนคร@ราชมงคลอีสาน” เกิดจากดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่ง มทร.อีสาน ได้มีการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรจนเกิดความสำเร็จของการปลูกและการวิจัยกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จนทำให้เกิดเป็นโครงการ “กัญนคร@ราชมงคลอีสาน” ซึ่งจะเป็นมิติของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โครงการนี้ มทร.อีสาน จะร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม ต่อ 1 แปลง เพื่อร่วมกันปลูกกัญชา จำนวน 1,000 ต้น (ต่อ 1 รอบการปลูก) โดยจะมุ่งสร้างผู้ประกอบการแบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างครบวงจร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ SMEs
      ด้าน ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.อีสาน กล่าวว่า โครงการศึกษาวิจัยการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบและเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกและดูแลพืชกัญชาที่ได้รับการยอมรับและเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญที่ให้บริการกับหน่วยงานและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ ภายใต้กรอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและให้บริการทางวิชาการตลอดจนทักษะวิชาชีพต่างๆ ให้กับนักศึกษารวมถึงองค์กร ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมต่างๆ ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และครอบครัว โดยเฉพาะการนาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะกัญชา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะสามารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประเทศได้
      อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานได้รับความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะในการปลูกและการดูแลรักษาพืชกัญชา และการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์และการรักษา รวมถึงเพื่อดูแลสุขภาพ และการใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้อย่างเต็มตามประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ของพืชกัญชา และรองรับการเป็นแหล่งผลิตพืชกัญชาคุณภาพของภาคอีสาน อันจะนำมาซึ่งรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่