MIE จัดอบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สำหรับข้อมูลสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013

       เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง M Space บริษัท มัลติอินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด จัดอบรมเรื่องข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 การจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศโดยผู้ฝึกอบรมจาก บริษัท คง ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
        ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและป้องกันทรัพย์สินทางข้อมูลของตน เพื่อให้มีความปลอดภัย โดยใช้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็นระบบ เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติ นโยบาย และข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่