Mi Group จับมือ Blue Signal เซ็น MOU ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท มัลติอินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น (Mi Gruop) พร้อมด้วยนางวรวรรณ พรหมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (MIE) และนายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด (MEX) ร่วมให้การต้อนรับ Mr.SengTae (Sason) Baik ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Blue Signal Solutions Co., Ltd. และคณะ ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจ

ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง 2 องค์กร ให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน สําหรับคําสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และความสําเร็จทางธุรกิจ ในการจัดหาโซลูชั่นหลักของบริษัท Blue Signal Solutions Co., Ltd. และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และทั้งสององค์กรยังร่วมมือกันพิจารณาความเหมาะสมของแต่ฝ่าย โดยให้ความสําคัญสําหรับคําสั่งซื้อและความสําเร็จของธุรกิจเป็นอันดับแรก

 ทั้งนี้ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท Blue Signal Solutions Co., Ltd. จะร่วมวางแผนและออกแบบอุปกรณ์ (Navi Box) นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการ การพัฒนาเมืองสมัยใหม่ร่วมกันอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่