MI GROUP ผลึกกำลัง ATED ดึง “FASMALL” แอพพลิเคชั่นส่งเสริมผู้ประกอบการทั่วประเทศ

MI GROUP ผลึกกำลัง ATED ดึง “FASMALL” แอพพลิเคชั่นส่งเสริมผู้ประกอบการทั่วประเทศ

นายณัฐพล แสงฟ้า นายกสหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย หรือ ATED เปิดเผยว่า การรวมตัวธุรกิจ SME เดิมใช้ชื่อว่า “สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความแนบแน่นใกล้ชิด ช่วยเหลือเผื่อแผ่ ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ต่อกัน และเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของผู้ประกอบการ SME ที่น่าเชื่อถือ เป็นกระบอกเสียงและประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และทุกหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้สหพันธ์สมาคมฯ มีคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นตัวแทนมาจากหลายจังหวัดมาร่วมกันบริหารให้เป็นศูนย์กลาง และ ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ 1.ดำเนินการจัดทำ Line Open Chat จำนวน 3 กลุ่ม คือ ไลน์ธุรกิจ ไลน์สาระ และไลน์ทั่วไป เพื่อให้สมาชิกใช้งานตามวัตถุประสงค์

2.จัดทำ Application เพิ่มช่องทางการตลาดให้สมาชิกทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ และจังหวัดเข้ามาซื้อ-ขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาในฐานะผู้ซื้อ

3.ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

4.ดำเนินการจัดตั้งตัวแทนทุกจังหวัดที่มีสมาชิก คพอ. เพื่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับสวนกลาง

5.จัดตั้งทีมที่ปรึกษา บริหารและส่งเสริมการจัดตั้งชมรมฯ และสมาคมฯ ในระดับจังหวัด

6.ดำเนินการจัดฐานข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นระบบ

7.จัดให้มีกิจกรรม CSR อย่างสม่ำเสมอ

8.จัดทำ Youtube Channel “สหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย, เพจ facebook FA SME เพิ่มช่อง ทางการสื่อสาร

9.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดทำ Platform “FAS MALL” (https://www.fasmall.app/) ซึ่งเป็น Application ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกเข้ามาเปิดร้าน ดำเนินการเก็บยอดเพื่อเป็นผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่จะสมัคร Application ต้องเป็นสมาชิกของแต่ละจังหวัด จะเป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญก็ได้

ส่วนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเป็นผู้ซื้อได้ ที่สำคัญเป็นการซื้อขายโดยตรงกับผู้ประกอบการ ราคาจะถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน

โดยใน Application จะมีระบบการซื้อขายโอนเงินแบบสากล สหพันธ์สมาคมฯ ได้เซ็น MOU กับบริษัทผู้ผลิต Platform และหนึ่งในนั้นคือ MI Group บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟแวร์มืออาชีพ ร่วมพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบ Platform โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากผู้ใดเข้ามาขายสินค้าจะมีค่าคอมมิชชันประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ รายได้เข้าสหพันธ์สมาคมฯ และแบ่งกับบริษัทผู้ผลิต ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย” หรือ FA SME ติดต่อได้ที่ โทร.06 -1 028-36 56 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://youtube.com/@fasmall3473 สำหรับความคาดหวังในปี พ.ศ.2566 จะมีสมาชิกเข้ามาใช้ Application กว่า 4,000 ราย ทั่วประเทศ โดยจะมีกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมทำด้วย