Mi Group จัดกิจกรรม Team Building Game & Workshop สร้างทีมสัมพันธ์ให้องค์กรแข็งแกร่ง


Mi Group จัดกิจกรรม Team Building Game & Workshop สร้างทีมสัมพันธ์ให้องค์กรแข็งแกร่ง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด โดยแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “Project-Based Learing”ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนางวรวรรณ พรหมสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานกว่า 30 คน เข้าร่วม
โดยให้แต่ละแผนกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางการทำงาน แนวคิดสร้างสรรค์ โดยประเมินจากหน้างานจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกนั้นๆ ประกอบไปด้วย 1.แผนกบัญชีและการเงิน 2.แผนกเครือข่ายและระบบ 3.แผนกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 4.แผนกบริหารทรัพยาการบุคคล (HR) 5.แผนกจัดซื้อและคลังสินค้า และ 6.แผนกพัฒนาธุรกิจ

สรุปผลรางวัล Popular Vote Award ได้แก่ แผนกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ในชื่อโครงการ “Stock Mangement System”

นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยกิจกรรม Ice breakimg Activities, ISO 27001 & PDPA Awareness พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ของแต่ละแผนก, กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ ใช้ความคิดพิชิตเป้าหมาย (Game & Workshop), Boss Meeting & Greeting และ HR Meeting และ Test จิตวิทยา ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านเป็นอย่างดี โดยเป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานในองค์กรราบรื่น การพูดคุย ประสานงานในแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น
2. เพื่อสร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สร้างแบบอย่างค่านิยมองค์กรให้เกิดพฤติกรรมทางบวกที่จะส่งผลดีต่อการสร้างความร่วมมือในองค์กร และชี้ให้เห็นว่าหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับองค์กรแล้วจะมีผลดีต่อการปฏิบัติงานและพนักงานในองค์กรอย่างไร
3. เพี่อสร้างวัฒนธรรมของการแบ่งปัน ไม่ใช่เพียงการให้ของขวัญ แต่เป็นการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงชื่นชมกันและกัน ให้กำลังใจกันในการทำงาน
4. เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ให้เกิดความชำนาญในทักษะงานที่ทำ เพื่อพร้อมที่จะทำงานในส่วนของตนได้อย่างราบรื่นและส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
5. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในองค์กร ให้เกิดการถ่ายทอดทักษะการทำงานในส่วนต่างๆ ได้ และจะดียิ่งขึ้นหากได้รู้และเข้าในแนวทางการทำงานในส่วนต่างๆ รู้ปัญหาและอุปสรรคที่มีร่วมกัน
6. เพื่อสร้างผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนผลักดันด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหัวหน้างานเท่านั้น แต่เป็นผู้นำตามธรรมชาติในการสร้างความคิดทางบวก
7. เพื่อสร้างเชื่อมั่น ไว้ใจ ความเชื่อใจระหว่างกันช่วยให้การร่วมมือประสบความสำเร็จ