มัลติ อินโนเวชั่น ฯ เตรียมความพร้อมเพื่อ ISO

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001: 2022
(ISO/IEC 27001: 2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems)

ฝึกอบรมในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567
วิทยากร คือ อาจารย์ กิจติกรณ์ ชัยเลิศ

โดยมีรายละเอียดในการอบรมเพื่อตรวจประเมิน คือ

– Set KPI ของแต่ละส่วนงาน
– หลักฐานที่ลงข้อมูล KPI
– Set พื้นที่ปฏิบัติงานตาม Annex A 93 ข้อ
– การทดสอบระบบ
– แต่งตั้งทีมตรวจติดตามภายใน
– แต่งตั้งทีม
– แจ้งรายละเอียดแผนตรวจให้ทีมทราบ
– ทำการออดิตภายในและลงบันทึกหลักฐานที่พบเจอ
– รายงานผลการออดิต

ซึ่งกำหนดการจะมีการ Online Preparing Audit วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 , Pre Audit วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567
และวันตรวจประเมิน คือ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 และ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567