มัลติ อินโนเวชั่น ฯ ติวเข้ม !! มุ่งหน้ายกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล ISO 27001 : 2022

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาองค์กรเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยทางแผนกทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 27001 : 2022 ในหลักสูตร Risk and Opportunity Managenent การจัดการความเสี่ยงและโอกาสเสี่ยง โดย อาจารย์กิจติกรณ์ ชัยเลิศ ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพเเละวิทยากร

โดยหลักการสำคัญของ มาตรฐาน ISO 27001 : 2022
มีด้วยกัน 6 ข้อด้วยกันได้แก่

1.แนวความคิดพื้นฐานความเสี่ยง

2.กระบวนการ

3.เข้าถึงกระบวนการ

4.Plan – Do – Check – ACT (PDCA)

5.หลักการจัดการ

6.High Level Structure

ผลลัพธ์ของการเข้าอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ดังนี้

1. โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์จากความเข้าใจในหลักการของการจัดการความเสี่ยงเเละโอกาสเสี่ยง (Risk and Opportunity Management) โดยสามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของปัจจุบันได้ตรงประเด็น

2. ผู้เข้าอบรมจะสามารถทบทวนเนื้อหาเรื่องการจัดการความเสี่ยงเเละโอกาสเสี่ยง (Risk and Opportunity Management) ในประเด็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน รวมทั้งการกำหนดเนื้อหาที่ยังไม่ครอบคลุมให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของปัจจุบันได้ตรงประเด็น

3. ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพตัวอย่างและทิศทางของปัจจัยภายนอก ภายในจากการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงเเละโอกาสเสี่ยง (Risk and Opportunity Management) ที่ส่งผลกระทบ รวมทั้งทิศทางแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในการวางแผนและปรับกลยุทธ์ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของปัจจุบันได้ตรงประเด็น