มัลติ อินโนเวชั่น”สยายปีกรุกธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร

นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด หรือเอ็ม ไอ กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคมและพลังงานอนาคตชั้นนำของอาเซียน ด้วยมาตรฐานผลงานระดับโลก โดยให้บริการงานด้านการออกแบบระบบ บริการงานติดตั้งระบบ และบริการงานที่ปรึกษาโครงการ งานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ต่างๆ อาทิเช่น FIBER OPTIC, SDH, DWDM งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer) งานด้านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

นอกจากนี้ยังดูแลงานด้านระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนงานด้านระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล (Tele-metering system),SCADA แบบครบวงจร มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการงานด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือความคาดหมาย และมุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเน้นการประสานความร่วมมือเชิงธุรกิจ และเทคโนโลยีระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ทั้งนี้เอ็ม ไอ กรุ๊ป ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร มีนโยบายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาโดยเฉพาะ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออก อีกทั้งมีนโนบายในการส่งเสริม และสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการงานด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือความคาดหมาย

โดยนโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด บริษัทหนึ่งในเมืองไทย โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นว่า องค์กรที่ดีนอกจากเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีแล้ว การตอบแทนสังคมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง และควรให้ความสำคัญกับสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ทำธุรกิจคือ บริษัทต่างๆในภาคธุรกิจเอกชนทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า,น้ำประปา และน้ำมัน เป็นต้น องค์กร หรือสถาบันด้านการศึกษาต่างๆ หน่วยงานราชการต่างๆเช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

ผู้บริหารมากความสามารถระบุว่า ล่าสุดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดงาน”Esan Smart Expo 2018 12 นวัตกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ”ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในงานเช่น การบรรยายพิเศษ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ FPV Drone racing การแข่งขันกีฬา e-Sport การอบรมและแนะแนวทางการประกอบอาชีพด้านนวัตกรรม การ WORKSHOP ด้านธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0

ทั้งนี้ยังได้มอบทุนสำหรับธุรกิจ Start Up ในยุค Thailand 4.0 ภายใต้ชื่อ กองทุนอาชีพสมัยใหม่ 4.0 RMUTI จำนวน 14 ทุน โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม ศูนย์ IIC RMUTIเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทำงานร่วมกัน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem)เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงและผลิตนักศึกษาเป้าหมาย การส่งเสริมบัณฑิต-ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ การสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับคลัสเตอร์ดิจิทัล กลุ่มคลัสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ การสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเงิน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ และร่วมขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินโครงการไปสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)และศูนย์ประชุมแห่งภาคอีสานที่ทันสมัย (MICE University)การแสดงสินค้าและนวัตกรรมโดยบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้