มทร.อีสาน จับมือ Mi Group แถลงข่าวงาน Esan Smart Expo 2018 12 นวัตกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ งานแสดงนวัตกรรมมุ่งสู่ Smart University เต็มรูปแบบ

 
กรุงเทพฯ–21 พ.ย.–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด จัดพิธีแถลงข่าวการจัดงาน”Esan Smart Expo 2018 12 นวัตกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน) คุณสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด คุณพัชรี จาดนิ่ม กรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด คุณณัฐชรัตน์ กฤตธน กรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม คุณกฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า งานนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเป็น SMART University อย่างแท้จริง ซึ่ง มหาวิทยาลัยเองได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560– พ.ศ.2564) เพื่อเป็นกรอบแนวทางกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรม อันนำไปสู่ความเป็น”มหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา” (Smart University) การจัดงานครั้งนี้เป็นผลมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือการให้บริการระบบ Smart University และการบริหาร MICE University สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 กับบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด โดย มทร.อีสาน มุ่งหวังที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Smart University 4.0 ตามแผนพัฒนาของประเทศ ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อต่อยอดการผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทำงานและมีทักษะทางด้านการผลิตและใช้นวัตกรรม

ด้าน นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การบรรยายพิเศษ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ FPV Drone racing การแข่งขันกีฬา e-Sport การอบรมและแนะแนวทางการประกอบอาชีพด้านนวัตกรรม การ WORKSHOP ด้านธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 และมอบทุนสำหรับธุรกิจ Start Up ในยุค Thailand 4.0 ภายใต้ชื่อ กองทุนอาชีพสมัยใหม่ 4.0 RMUTI จำนวน 14 ทุน โดยได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม” ศูนย์ IIC RMUTIเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทำงานร่วมกัน (Co Working Space) ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem)” เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงและผลิตนักศึกษาเป้าหมาย การส่งเสริมบัณฑิต-ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ การสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับคลัสเตอร์ดิจิทัล กลุ่มคลัสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ การสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเงิน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ และร่วมขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินโครงการไปสู่เป้าหมาย “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และ ศูนย์ประชุมแห่งภาคอีสานที่ทันสมัย (MICE University)” การแสดงสินค้าและนวัตกรรมโดยที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้

ผศ.ดร.วิโรจน์ อธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันในงาน “Esan Smart Expo 2018 12 นวัตกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันบริการวิชาการแห่งมทร.อีสาน โทร.09 5445 5256